Bình Phước dừng quy hoạch Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú hơn 6300ha

Bình Phước dừng quy hoạch Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú hơn 6300ha
Ngày đăng: 18/01/2024 09:58 AM

Ngày 3-1, thông tin t UBND tnh Bình Phước cho biết, Ch tch UBND tnh Bình Phước, bà Trn Tu Hin va ký văn bn dng thc hin quy hoch Khu công nghip và dân cư Đồng Phú (hay còn gi là Khu công nghip Becamex Đồng Phú) trên din tích 6.317 ha

Bn đồ quy hoch s dng đất huyn Đồng Phú, dành phn ln đất để thc hin khu công nghip và dân cư Đồng Phú

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Sau khi có ch trương dng quy hoch, người đứng đầu UBND tnh Bình Phước yêu cu các s, ngành theo chc năng nhim v, đề xut tham mưu UBND tnh kết thúc thc hin d án, thu hi các công văn, quyết định liên quan đến khu công nghip và dân cư Đồng Phú.

Ch tch UBND tnh giao Ban qun lý Khu kinh tế làm vic vi đơn v tài tr lp quy hoch, gm Công ty Becamex - Bình Phước và đơn v tư vn Công ty CP tư vn quy hoch và h tng đô th Hoàng An kết thúc hp đồng lp quy hoch chung Khu công nghip và dân cư Đồng Phú.

Ch tch UBND tnh Bình Phước thng nht ch trương thc hin quy hoch chung các khu công nghip quy mô 4.200 ha vì đã được tích hp vào quy hoch ca tnh.

Ch tch UBND tnh Bình Phước giao S Tài chính Bình Phước ch trì, phi hp các đơn v liên quan tham mưu UBND tnh v kinh phí thc hin quy hoch chung; UBND huyn Đồng Phú phi hp các s, ngành liên quan căn c tình hình thc tế trin khai quy hoch các khu dân cư và khu tái định cư đúng quy định, đồng b vi quy hoch đô th Tân Lp, Tân Hòa (huyn Đồng Phú) gn vi quy hoch các khu công nghip 4.200 ha…

Đối vi các tuyến đường kết ni khu vc quy hoch các Khu công nghip Đông Nam Đồng Phú vi các trc giao thông chính, UBND tnh Bình Phước giao S Giao thông Vn ti ch trì, phi hp các s, ngành, địa phương liên quan rà soát quy hoch, hướng tuyến, đim kết ni đảm bo thiết thc, hiu qu, đồng b, tránh lãng phí.

Trước đó, vào tháng 12/2019, UBND tnh Bình Phước và Tng công ty c phn Becamex IDC Corp (Becamex IDC) đã ký tha thun v vic quy hoch d án Khu công nghip và dân cư Đồng Phú vi quy mô 6.317 ha. D án được quy hoch phát trin theo mô hình khu liên hp công nghip - dch v và đô th, trong đó, đất công nghip hơn 3.100 ha, đất đô th - tái định cư 3.100 ha và đất dch v khong 100 ha. D án tri dài trên 6 xã là Tân Li, Tân Hòa, Tân Lp, Tân Hưng, Tân Phước và Đồng Tiến, thuc huyn Đồng Phú, tnh Bình Phước.

Khu công nghip và dân cư này được k vng s to ra vic làm cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy s phát trin công nghip ca Bình Phước. Tuy nhiên, sau 3 năm lên phương án thì d án này chính thc loi khi quy hoch.

UBND tnh Bình Phước cho biết hin trên địa bàn đã quy hoch 13 khu công nghip vi tng din tích hơn 6.000 ha; có 12/13 khu công nghip đi vào hot động, thu hút 360 d án vi tng s vn hơn hơ3,5 t USD vn đầu tư trc tiếp nước ngoài và hơ12.000 t đồng vn trong nước.