Phê duyệt Quy hoạch điện 8 trong tháng 4.2022: Bỏ hạt nhân, thêm điện sóng biển

Phê duyệt Quy hoạch điện 8 trong tháng 4.2022: Bỏ hạt nhân, thêm điện sóng biển
Ngày đăng: 18/01/2024 09:38 AM

Bng giá ng nha gân xon HDPE 

ng nha gân xon 

Theo Thường trc Chính ph, Quy hoch đin 8 là quy hoch ngành quc gia rt quan trng, cn phi sm hoàn thành để làm cơ s trin khai đầu tư xây dng đồng b ngun và lưới đin, bo đảm vng chc v an ninh cung ng đin, phc v phát trin kinh tế - xã hi, góp phn gi vng quc phòng an ninh ca đất nước. Quy hoch khó, bi được trin khai trong bi cnh chuyn đổi năng lượng xanh, sch din ra mnh m trên toàn cu sau Hi ngh ln th 26 các bên tham gia công ước khung ca Liên Hip Quc v biến đổi khí hu (COP26) và Vit Nam có cam kết đưa mc phát thi ròng v 0 vào năm 2050.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Thế nên, Chính ph giao B Công thương nghiên cu, tiếp thu ti đa ý kiến để hoàn thin Quy hoch đin 8, bám sát các yêu cu theo các ngh quyết, kết lun có liên quan ca Đảng, Quc hi, Chính ph và cam kết quc tế ca Vit Nam. Đặc bit, thông báo ca Văn phòng Chính ph nhn mnh quan đim xây dng phi hướng ti phát trin nn kinh tế độc lp t ch, đặc bit là nâng cao tính t ch ca ngành năng lượng, gim thiu ti đa s ph thuc vào nước ngoài. Vic này liên quan trc tiếp đến quan đim khai thác ti đa và hp lý ngun tài nguyên năng lượng sơ cp trong nước cho sn xut đin như ngun khí t nhiên, năng lượng gió, mt tri, sóng bin; đồng thi, cân đối s dng ngun LNG nhp khu hp lý. Ngoài ra, Chính ph yêu cu chưa đưa ch trương phát trin đin ht nhân vào tính toán cân đối trong Quy hoch đin 8.

Cn phân tích k hin trng các ngun năng lượng t r nht đến đắt nht và nghiên cu xu thế trong thi gian ti. Xác định ưu tiên phát trin ngun năng lượng nào trong tng thi k quy hoch để có hiu qu kinh tế chung tt nht, gn vi vic bo đảm an toàn, n định ca h thng đin vùng, min, quc gia. Trên cơ s đó, đề xut xây dng các cơ chế chính sách phù hp để t chc thc hin.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Đối vi các d án đin mt tri đã có trong Quy hoch đin 7 điu chnh mà chưa trin khai thì đưa ra tiêu chí, điu kin v giá mua đin, hiu qu kinh tế, n định h thng đin quc gia, cân đối vùng, min để cân nhc k lưỡng thn trng, báo cáo Thường trc Chính ph xem xét quyết định, nhưng phi bo đảm thng nht vi các tiêu chí, nguyên tc quy hoch ca giai đon mi và hiu qu, kh thi. Rà soát k lưỡng để nghiên cu chuyn phn công sut đin mt tri đã có trong Quy hoch đin 7 điu chnh nhưng chưa thc hin và không đáp ng mc tiêu hiu qu kinh tế, nht là giá mua đin để xem xét điu chnh quy hoch.

Đối vi đin mt tri mái nhà đã được đầu tư nếu đúng quy định, đúng mc đích, không li dng cơ chế để trc li thì tính toán cân đối cho tiêu dùng đin (không đưa phn công sut 7.755 MW đin mt tri mái nhà vào phn s liu tng công sut ngun đin trong quy hoch). Giao B Công thương ch trì, phi hp vi y ban Qun lý vn nhà nước ti doanh nghip và Tp đoàn Đin lc Vit Nam chu trách nhim rà soát, kim tra li vic này, cương quyết không hp thc hóa cái sai và báo cáo Thường trc Chính ph.

Thường trc Chính ph giao Phó th tướng Lê Văn Thành khn trương ch đạo B Công thương hoàn thin Quy hoch đin 8 để sm t chc hi ngh vi các địa phương v ni dung này và trin khai các th tc tiếp theo theo quy định, hoàn thành phê duyt Quy hoch trong tháng 4.2022.