Quy hoạch điện VIII không thể đáp ứng hết nhu cầu của các địa phương

Quy hoạch điện VIII không thể đáp ứng hết nhu cầu của các địa phương
Ngày đăng: 17/01/2024 12:12 PM

(Chinhphu.vn) - Thi gian va qua, s lượng ln các d án đin mt tri và đin gió đã được thc hin. Trong khi đó, để bo đảm an ninh năng lượng, năng lượng tái to ch s dng vi mt t l phù hp, cân đối hp lý da trên vic bo đảm kết ni cung cu và đáp ng được nhu cu ph ti. Vì thế, Quy hoch đin VIII s không th đáp ng được hết yêu cu ca các địa phương. Quy hoch s tính toán đưa các d án vào trên cơ s phân b theo vùng, theo khu vc tương xng vi nhu cu ca các địa phương.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Trình Chính ph trong quý I/2022

Thông tin ti cuc Hp báo thường k ca B Công Thương din ra ngày 12/1, ông Bùi Quc Hùng, Phó Cc trưởng Cc Đin lc và năng lượng tái to (B Công Thương) cho biết, D tho Quy hoch đin VIII (D tho) đã được B Công Thương hoàn chnh và trình Th tướng Chính ph xem xét phê duyt ti T trình s 1682 ngày 26/3/2021 và T trình 6277 ngày 8/10/2021.

Va qua, ti Hi ngh thượng đỉnh v biến đổi khí hu ca Liên Hp Quc ln th 26 (COP 26), Th tướng Chính ph đã đưa ra cam kết đưa phát thi ròng ca Vit Nam bng 0 vào năm 2050. Bên cnh đó, quan đim ưu tiên phát trin năng lượng sch, năng lượng tái to cũng được th hin ti Ngh quyết 55 ca B Chính tr.

Vì thế, B Công Thương tp trung hoàn thành Quy hoch đin VIII xoay quanh vic xây dng quy hoch theo hướng bn vng, dành nhiu không gian phát trin các ngun năng lượng xanh, sch, thân thin vi môi trường, vi chi phí sn xut hp lý, đảm bo li ích ca nhà nước, nhà đầu tư và người s dng đin, đáp ng các cam kết ca Vit Nam vi quc tế v gim thiu ti đa phát thi khí nhà kính ra môi trường.

"B Công Thương đang khn trương hoàn thin Quy hoch đin VIII phc v hi ngh ly ý kiến các địa phương trước khi hoàn thin và báo cáo Th tướng Chính ph vào quý 1/2022", ông Bùi Quc Hùng cho biết.

Đối vi đề ngh ca nhiu địa phương v vic b sung các d án đin tái to vào Quy hoch, ông Hùng thông tin, B Công Thương nhn được rt nhiu đề ngh t các địa phương v vic b sung các d án ngun đin vào Quy hoch đin VIII, nht là nhng địa phương có tim năng v đin mt tri và đin gió.

"Tuy nhiên, thi gian va qua, chúng ta đã phát trin s lượng ln các d án đin mt tri và đin gió trong khi năng lượng tái to ch s dng vi mt t l phù hp, cân đối hp lý da trên vic bo đảm kết ni cung cu và đáp ng được nhu cu ph ti. Vì thế, Quy hoch s không th đáp ng được hết yêu cu ca các địa phương. Quy hoch đin VIII s tính toán đưa vào các d án trên cơ s phân b theo vùng, theo khu vc tương xng vi nhu cu ca các địa phương", Cc phó Cc Đin lc và năng lượng tái to tr li.

V vic B Công Thương chm tr báo cáo Chính ph kết qu thanh tra các d án đin mt tri t tháng 2/2021, ông Bùi Quc Hùng cho biết: Ngày 9/2/2021, Th tướng Chính ph ban hành văn bn s 185 v rà soát vic phát trin các d án đin mt tri và giao B Công Thương ch trì, phi hp vi UBND các tnh thành ph và Tp đoàn Đin lc Vit Nam thc hin rà soát tng th vic trin khai các d án đin mt tri mt đất và trên mái nhà. Thc hin ch đạo ca Th tướng Chính ph, B Công Thương đã ban hành Quyết định 795 v kim tra phát trin đin mt tri, trong đó có thành lp đoàn kim tra ca B Công Thương.

Đoàn kim tra ca B Công Thương đã thanh, kim tra 10 địa phương có công sut lp đặt đin mt tri có quy mô ln vào đợt 1. Theo kế hoch, B Công Thương s tiếp tc thc hin thanh, kim tra đợt 2 thêm 10 địa phương na. Tuy nhiên, do dch bnh COVID-19 din biến phc tp, đoàn kim tra đã thông báo đến các địa phương v vic tm dng kim tra.

"Hin nay, đoàn kim tra đã hoàn thành D tho báo cáo kết qu kim tra các d án đin mt tri trình lãnh đạo B Công Thương xem xét để báo cáo Chính ph trong thi gian sm nht", ông Hùng cho hay.

Đủ đin trong năm 2022

Liên quan đến hot động cung cp đin năm 2022, ông Trn Tu Quang, Phó Cc trưởng Cc điu tiết Đin lc (B Công Thương) cho biết, B Công Thương đã ban hành Quyết định s 3063 xây dng kế hoch cung cp đin, vn hành h thng đin năm 2022. D kiến, lượng đin sn xut và mua ca toàn h thng đin năm 2022 khong 275,5 t Kwh, tăng 7,58% so vi năm 2021.

"Vic cung ng đin năm 2022 cơ bn được bo đảm trong trường hp không có các bt thường xy ra. Trong trường hp có thi tiết cc đoan thì có th xy ra hin tượng quá ti cc b trong mt s thi đim ca lưới đin cp trung, h đin", ông Quang cho hay.

B Công Thương cũng đã có ch đạo c th vi Tp đoàn Đin lc Vit Nam và các đơn v liên quan v vic thc hin các gii pháp bo đảm cung ng đin an toàn, n định cho c năm như: Thường xuyên theo dõi tăng cường ph ti đin, theo dõi các điu kin vn hành ca h thng và th trường, vn hành và cung cp đin n định, chun b sn các phương án cung cp đin cho các s kin chính tr - văn hóa ln ca đất nước....

Đồng thi, B Công Thương cũng yêu cu các đơn v phi hp vi B Nông nghip và phát trin nông thôn trong vic điu tiết nước các h thy đin, phc v phát đin và nhu cu nước cho sn xut, sinh hot h du. Các đơn v đin lc cn có kế hoch bo đảm ngun nguyên liu sơ cp, thường xuyên kim tra các thiết b, khc phc các khiếm khuyết ca các nhà máy đin, lưới đin, tăng cường kim tra lưới đin, chun b đầy đủ các điu kin nhân lc, vt lc, các điu kin để x lý nhanh các s c nếu có, tp trung hoàn thành các công trình lưới đin để tp trung gii ta công sut các ngun năng lượng tái to, gii ta công sut ca các ngun thy đin nh.

V năng lượng tái to, năm 2022, d kiến ngun năng lượng tái to s cung cp khong 35,6 t Kwh, chiếm khong 13% tng nhu cu đin ca h thng. B Công Thương s tiếp tc ch đạo EVN, Trung tâm điu độ h thng đin quc gia và các đơn v liên quan tiếp tc khai thác hiu qu các ngun đin, bao gm ngun đin năng lượng tái to./.

Phan Trang