Thông cáo báo chí: Phát triển năng lượng sinh học Việt Nam góp phần thực hiện cam kết COP26

Thông cáo báo chí: Phát triển năng lượng sinh học Việt Nam góp phần thực hiện cam kết COP26
Ngày đăng: 17/01/2024 04:15 PM

Hà Ni ngày 15/3/2022 – Cc Đin lc và Năng lượng tái to thuc B Công Thương, và T chc Hp tác Phát trin Đức GIZ hôm nay đã phi hp t chc hi tho trc tuyến ‘Phát trin năng lượng sinh hc Vit Nam góp phn thc hin cam kết COP26’.  

S kin nm trong khuôn kh d án Bo v Khí hu thông qua Phát trin th trường Sinh hc bn vng ti Vit Nam (BEM), do Cc Đin lc và Năng lượng tái to/B Công Thương và T chc GIZ phi hp thc hin. D án do B Môi trường, Bo tn Thiên nhiên, An toàn Ht nhân và Bo v Người tiêu dùng ca Liên bang Đức thông qua Sáng kiến ​​Khí hu quc tế (IKI) tài tr. 

Hi tho đã tp trung vào phân tích tim năng ca năng lượng sinh hc ti Vit Nam, t đó đề xut các gii pháp kh thi để thúc đẩy năng lượng sinh hc phát trin giúp thc hin cam kết COP26. 

Tham d s kin có bà Nguyn Phương Mai - Phó Chánh Văn phòng Cc Đin lc và Năng lượng tái to/B Công Thương, các đại din ca B Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), B Nông nghip và Phát trin Nông thôn (NN&PTNT), các ban ngành khác ca B Công Thương, các s, ban, ngành cp tnh, các ngân hàng và t chc tài chính, đại s quán, các trường đại hc, vin nghiên cu, nhà đầu tư, cơ quan phát trin, các t chc phi chính ph, cơ quan tư vn và mng lưới chuyên gia trong nước và quc tế. Hi tho đã thu hút s tham gia ca hơn 100 đại biu.

Phát biu khai mc hi tho, bà Nguyn Phương Mai Phó Chánh Văn phòng Cc Đin lc và Năng lượng tái to chia s: Vit Nam là mt nước nông nghip, có nhiu tim năng phát trin năng lượng sinh hc. Vic tn dng các ngun tài nguyên để sn xut năng lượng sinh hc có vai trò quan trong góp phn vic phát trin kinh tế, đảm bo an sinh xã hi, và bo v môi trường. Theo d tho báo cáo quy hoch đin VIII, công sut lp đặt năng lượng sinh khi đến năm 2030 ca Vit Nam là 1.730 MW, tuy nhiên đến nay mi lp đặt được 350 MW. Như vy, t gi đến năm 2030, mun đạt được mc tiêu trên, cn có s vào cuc ca các b ngành, đặc bit là B Công Thương và B Nông nghip và Phát trin Nông thôn.

Ông Nathan Moore – Giám đốc D án BEM ca GIZ bày t mong mun: Hi tho là cơ hi tho lun để tháo g các rào cn nhm thúc đẩy phát trin năng lượng sinh hc trong thi gian ti, góp phn thc hin cam kết COP26 ca Chính ph, đóng góp vào các mc tiêu phát trin và năng lượng ca Vit Nam, cùng nhau n lc hướng ti mt tương lai các-bon thp. 

Hi tho gm các bài trình bày và phiên tho lun v các ch đề liên quan đến phát trin năng lượng sinh hc và cam kết ca Vit Nam ti COP26, do đại đin ca các b ban ngành, chuyên gia trong nước và quc tế ch trì. 

C th, Tiến sĩ Lương Quang Huy - Trưởng phòng Gim nh phát thi khí nhà kính và bo v tng ôzôn, Cc Biến đổi Khí hu, B TN&MT đã tng quan kết qu đạt được ti COP26 ca Vit Nam liên quan đến phát trin năng lượng tái to nhm gim phát thi. Tiến sĩ Mai Văn Trnh - Vin trưởng Vin Môi trường Nông nghip, B NN&PTNT đã trình bày v tim năng năng lượng sinh hc Vit Nam và các gii pháp t ngành Nông nghip góp phn thc hin cam kết COP26.

Bà Phm Hương Giang Phó Trưởng phòng Năng lượng mi và Năng lượng tái to, Cc Đin lc và Năng lượng tái to, B Công Thương đã cp nht thông tin v khung pháp lý và các quy định khuyến khích phát trin năng lượng sinh hc ti Vit Nam cũng như đề xut các khuyến ngh nhm tháo g các rào cn hin có. 

Sau đó, ông Hoàng Anh Dũng Giám đốc Công ty Tư vn Đầu tư và Thương mi đã chia s v th trường các bon toàn cu và ti Vit Nam. Bà Nguyn Thúy Hà Phó Trưởng Ban Vn nước ngoài, Ngân hàng Phát trin Vit Nam (VDB) đã trình bày v cách tiếp cn qu đầu tư quc tế và kh năng vay vn đối vi các d án năng lượng sinh hc ti Vit Nam.   

V phía Đức, ông Christoph Kwintkiewicz chuyên gia quc tế đã chia s v công ngh đồng phát trong các d án năng lượng sinh khi và các kinh nghim có th xem xét áp dng ti Vit Nam

Đại din d án BEM ca GIZ, bà Lê Th Thoa Điu phi k thut đã chia s nhng hot động và đóng góp ca d án nhm h tr Vit Nam thc hin tha thun COP26. 

Được thc hin t năm 2019 đến 2023, d án BEM nhm ci thin các điu kin tin đề để s dng bn vng năng lượng sinh hc cho sn xut đin và nhit Vit Nam. Các hot động chính ca d án, gm i) ci thin khung pháp lý cho vic phát trin năng lượng sinh khi, ii) nâng cao năng lc ca các t chc tài chính, t chc liên quan, doanh nghip tư nhân và cá nhân tham gia vào quá trình phát trin này, và iii) thúc đẩy hp tác công ngh, nghiên cu và phát trin gia các bên liên quan trong và ngoài nước thuc lĩnh vc năng lượng sinh khi.