Bình Định thu hút 16 dự án đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Bình Định thu hút 16 dự án đầu tư gần 1.500 tỷ đồng
Ngày đăng: 17/01/2024 12:13 PM

Theo đó, có 11 d án được đầu tư trong các Cm Công nghip như: Tường Sơn (th xã Hoài Nhơn); Ry Ông Thơ, Hóc Bm, Tây Xuân (huyn Tây Sơn); Gò Bùi, Gò Cy (huyn An Lão); Tân Đức (th xã An Nhơn) vi tng vn đầu tư hơn 311 t đồng. Ngoài ra, có 5 d án trong Khu kinh tế, Khu công nghip vi tng vn đầu tư hơn 1.116 t đồng.

ỐNG NHỰA GÂN XOẮN APT -  ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Phân theo lĩnh vc, có 14 d án thuc lĩnh vc Công nghip; 1 d án du lch và 1 d án thuc lĩnh vc bt động sn.

Trong đó, đáng chú ý là mt s d án có vn đầu tư ln như: D án Khu vui chơi gii trí Đầm Th Ni có vn đăng ký đầu tư gn 800 t đồng; D án Nhà máy sn xut đồ ni ngoi tht t g và kim loi đan nha gi mây vi vn đăng ký đầu tư 146 t đồng; D án Khu đô th phía Nam đường trc Khu kinh tế Nhơn Hi ni dài có vn đăng ký đầu tư hơn 147 t đồng.

Đối vi thu hút đầu tư nước ngoài, t đầu năm đến nay, Bình Định chưa phát sinh d án mi. C tnh hin có 86 d án FDI vi tng vn đăng ký 1.088 t USD. 

Trong đó, có 38 d án trong Khu Kinh tế và Khu Công nghip vi tng vn đăng ký 843,35 triu USD và 48 d án ngoài Khu Kinh tế và Khu Công nghip vi tng vn đăng ký 245,56 triu USD.

Nht Bn vn là đối tác đầu tư ln nht vi 18 d án, tng vn đăng ký đầu tư là 89,45 triu USD; tiếp theo đó là Singapore (15 d án - 139,48 triu USD), Hng Kông (10 d án - 91,19 triu USD)

Trong 2 tháng đầu năm, có 196 doanh nghip thành lp mi vi tng vn đăng ký 1.682 t đồng, tăng 46,3% v s doanh nghip đăng ký và tăng 70,4% v vn đăng ký so vi cùng k.

Để tăng cường xúc tiến đầu tư hơn na, hin, Bình Định đang thc hin rà soát, b sung thêm các d án mi vào Danh mc d án ưu tiên mi gi đầu tư ca tnh cho giai đon 2021 2025.

Đồng thi, tnh này cũng theo dõi, tháo g khó khăn và to điu kin thun li cho các doanh nghip hot động nhm đảm bo tăng trưởng sn xut theo kế hoch; đẩy mnh công tác bi thường, gii phóng mt bng và tp trung trin khai xây dng cơ s h tng Khu kinh tế Nhơn Hi và các khu, cm công nghip trên địa bàn nhm phc v thu hút đầu tư; to điu kin thun li cho các doanh nghip trin khai nhanh các d án, nht là các d án đã đăng ký, cp phép đầu tư.